• akekaratt25

ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบขับขี่ BIGBIKE

อัพเดตเมื่อ: 10 ต.ค. 2020
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบยกร่างกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์, วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ รวมไปถึงการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 เพื่อปรับปรุงให้กฎหมายมีความเหมาะสมที่จะบังคับใช้กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีหลายหัวข้อและ หนึ่งในหัวข้อที่สำคัญคือ มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะเครื่องยนต์สูงๆอย่างรถ Big Bike ต้องผ่านการอบรม และผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบการขับรถ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นการเพิ่มเติม1. รถจักรยานยนต์ที่เรียก"Big Bike"

รถจักรยานยนต์ที่กำหนดว่าเป็นสมรรถนะเครื่องยนต์สูงตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นมีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ ( 47.5 แรงม้า ) ขึ้นไปหรือมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 400 ซีซี. ขึ้นไปให้ถือเป็นจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะเครื่องยนต์สูงหรือเรียกว่า Big Bike หากกำลังเครื่องยนต์ต่ำกว่านี้ไม่ถือว่าเป็นรถ Big Bike

2. คุณสมบัติผู้ขอทำใบอนุญาต

ผู้ขอทำใบอนุญาตขับขี่ จะต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ และต้องมีใบรับรองจากแพทย์ ผู้ขอนั้นไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงหรือโรคที่แพทย์เห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับขี่

ผู้ขอทำใบอนุญาตขับขี่ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการขับขี่ การควบคุมรถขนาดใหญ่ และการใช้งานต่างๆและผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งกำหนดไว้เท่านั้น3. สถานที่สำหรับการฝึกและการทดสอบ


สถาบันที่ทำการเรียนการสอนเรื่องการขับขี่ Big Bike ในส่วนของค่ายรถซึ่งได้มีการเรียนการสอนอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ผู้ขอทำใบอนุญาตสามารถติดต่อเพื่อขอรับการฝึกตามขั้นตอนการฝึกและตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อขอใบรับรองไปยื่นเพื่อขอทำใบอนุญาต
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นอาจมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขในอนาคต ต้องรอประกาศหรือประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากกรมการขนส่งทางบกในโอกาศต่อๆไป

ดู 125 ครั้ง0 ความคิดเห็น